شکستن امواج

 

« آباد اگر نمی کنی  ويران مکن »

 

انديشه را با شب پيوندی دگر است

سکوت و سياهی 

                       تقدسی است

                                        که فردايی روشن را آبستن است

 

دشمنان انديشه نيز اگر

چون روسپيان

خود را در ظلمت عرضه می دارند

 دل را چه باک

                   که آنان را از شب گزيری نيست

و يقين

          فردا

                   خالی از حضور آنان است

+ aidin h ; ٤:٥٩ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸۳
comment نظرات ()