شکستن امواج

زايش رهايي

 هر انسانی می تواند
آبستن خلقتی باشد
که نطفه ي آن
در شبهای تنهايي و
سفرهای درونی به بار می نشيندهر زايشی می تواند
ظهور اندیشه ای باشد
تا به سخره گيرد
گنداب افکار به جای مانده از نخوت بزرگان را

و هر مولودی ...
نشانی دارد از رهايي

رهایی از هر چه هست
و مبارزه ای ديگر و
آرامشی دیگر...

+ aidin h ; ٦:۱٥ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٢
comment نظرات ()